• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Gói thầu " Dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

Mô tả: Công ty Cổ phần kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản Homecare không đạt yêu cầu về kỹ thuật

Thuộc gói thầu: Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện năm 2023"

Các thông báo trúng thầu khác