• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Thay các tấm kính vỡ tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Thuộc gói thầu: Thay các tấm kính vỡ tại Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện

Đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất Anh Linh

Giá trúng thầu: 148.000.000đ (bằng chữ: Một trăm bốn mươi tám triệu đồng chẵn)

Các thông báo trúng thầu khác