Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Lĩnh vực: Tần số và quỹ đạo vệ tinh  

Mô tả: Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

Thời gian: 05/04/2014

Nội dung

 

Thủ tục

 Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

 Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu gửi hồ sơ về Cục Tần số vô tuyến điện hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc các cơ quan phối hợp do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền (Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện).

- Cục Tần số vô tuyến điện thụ lý hồ sơ cấp phép:

        + Cục Tần số vô tuyến điện thẩm định và giải quyết cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

        + Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Tần số vô tuyến điện có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức,doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

         + Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, doanh nghiệp trong thời hạn không quá 45 ngày làm việc.

- Tổ chức, Doanh nghiệp sử dụng căn cứ văn bản nhận được từ Cục Tần số vô tuyến điện để bổ sung hồ sơ, nộp phí theo thông báo, sau đó nhận giấy phép tại Cục Tần số vô tuyến điện hoặc qua phương tiện điện tử.

 Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Cục Tần số vô tuyến điện; hoặc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực hoặc các cơ quan phối hợp do Cục Tần số vô tuyến điện ủy quyền (Danh sách các cơ quan phối hợp được thông báo trên trang thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện);

- Hoặc qua hệ thống bưu chính.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ :

 - Hồ sơ cấp mới gồm:

        + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

        + Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan.

- Hồ sơ gia hạn giấy phép gồm:

         + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

         + Bản sao giấy phép thiết lập mạng viễn thông có liên quan (nếu giấy phép được cấp trước đây có thay đổi).

- Hồ sơ sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép gồm:

         + Bản khai đề nghị cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh theo mẫu 3 Phụ lục 2 của  Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

         + Các tài liệu giải thích nội dung cần sửa đổi, bổ sung (khi được yêu cầu).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 Thời hạn giải quyết:

45 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

 Tổ chức, doanh nghiệp                                                       

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện)

 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

 Lệ phí (nếu có):

Lệ phí cấp giấy phép và Phí sử dụng tần số.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (Đối với vệ tinh địa tĩnh) theo mẫu 3a Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông
- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh (Đối với vệ tinh phi địa tĩnh) theo mẫu 3b Phụ lục 2 Thông tư số 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện:

        + Có năng lực về tài chính, kỹ thuật và nguồn nhân lực để quản lý, khai thác vệ tinh

        + Có phương án sử dụng quỹ đạo vệ tinh hiệu quả, khả thi vào mục đích và nghiệp vụ vô tuyến điện mà pháp luật không cấm

        + Cam kết thực hiện quy định của pháp luật Việt nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và khoảng không vũ trụ

- Điều kiện gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

        + Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng;

        + Thời hạn hiệu lực của giấy phép còn lại ít nhất là 30 ngày;

        + Tổng thời hạn cấp lần đầu và các lần gia hạn giấy phép không vượt quá thời hạn tối đa quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng; trường hợp cấp lần đầu bằng thời hạn tối đa quy định cho loại giấy phép tương ứng thì chỉ được xem xét gia hạn tối đa là một năm.

- Điều kiện sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện:

        + Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện còn hiệu lực;

        + Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định cho từng loại giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện tương ứng;

        + Việc sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại các Điều 19, 20 và 21 của Luật Tần số vô tuyến điện .

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật tần số vô tuyến điện;

- Luật viễn thông;

- Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính,quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

- Thông tư 05/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện.

 

 

Các thủ tục khác