Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Thời gian
Đến ngày

Gia hạn, sủa đổi, bổ sung thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Lĩnh vực: Gia hạn hàng không  

Mô tả: Gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

Thời gian: 04/04/2014

Nội dung

Trình tự thực hiện

- Gia hạn giấy phép: Trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/2/2012

Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện giải quyết gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định

- Sửa đổi, bổ sung: Khi giấy phép còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (trừ việc sửa đổi thời hạn hiệu lực của giấy phép) thì phải lập và gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép theo quy định  tại Điều 6 và Điều 7 của Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/2/2012

+ Trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép, Cục Tần số vô tuyến điện giải quyết sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định.

+ Trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép (như thay đổi về tần số, công suất phát, mục đích sử dụng, địa điểm đặt thiết bị) thì thực hiện theo quy trình, thủ tục quy định tại Điều 8 và khoản 1 Điều 9 của Thông tư số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/2/2012.

Cách thức thực hiện: 

Tiếp nhận hồ sơ và giao nhận giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thực hiện thông qua phương thức:

- Nộp trực tiếp tại Cục Tần số VTĐ

- Thông qua hệ thống bưu chính

- Qua phương tiện điện tử.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/02/2012)

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết:

- 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp gia hạn và trường hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung không ảnh hưởng đến tần số VTĐ đã được cấp giấy phép.

- 53 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hợp nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng đến tần số vô tuyến điện đã được cấp giấy phép và phải thực hiện việc phối hợp quốc tế về tần số vô tuyến điện.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Tần số VTĐ

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số Vô tuyến điện

- Cơ quan phối hợp: Cục Hàng không Việt Nam - Bộ GTVT

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí (nếu có)

Thực hiện theo Quyết định 22/2005/QĐ-BTC và Quyết định 61/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):

- Bản khai đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/02/2012)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép (trừ việc sửa đổi thời hạn hiệu lực của giấy phép) thì phải lập và gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép khi giấy phép còn hiệu lực

- Trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 30 ngày, tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

- Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29/06/2006;

- Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24/06/2011 của Chính phủ;

- Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

- Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia

- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTTTT-BGTVT ngày 24/2/2012 hướng dẫn việc quản lý, cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài VTĐ sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

- Thông tư 265/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính,quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí lệ phí tần số vô tuyến điện

Danh sách file:
Các thủ tục khác