• Trang chủ
  • Đấu thầu - Đầu tư công
  • Thông báo trúng thầu

Kết quả đấu thầu Gói thầu "Dịch vụ quản lý vận hành Toà nhà Cục Tần số vô tuyến điện"

Thuộc gói thầu:

Đơn vị trúng thầu: Công ty CP Quản lý và khai thác tòa nhà VNPT

Giá trúng thầu: 16.322.483.317 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm mười bảy đồng)